Menu

Hoofdingang

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland
Vandaag tot 18:00 uur geopend

Directie & Raad van Toezicht

Raad van Toezicht van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde:

  • de heer drs. W.H.J.M. van der Loo – Voorzitter RvT
  • de heer D.C. van Veen – Lid RvT
  • de heer drs. T. de Witte RA – Lid RvT
  • de heer mr. P. van der Ent – Lid RvT
  • mevrouw S. El Hamdaoui – Lid RvT
  • mevrouw prof. dr. M. Lückerath-Rovers – Lid RvT

Aftreedschema RvT Diergaarde Blijdorp 01-2021

Nevenfuncties RvT en Bestuur Diergaarde Blijdorp 2020

Binnen de Raad van Toezicht zijn twee commissies actief. De financiële commissie bestaat uit de heer drs. T. de Witte (commissievoorzitter) en mevrouw S. El Hamdaoui. De benoemings- en remuneratiecommissie bestaat uit de heer D.C. van Veen en mevrouw S. El Hamdaoui.

Volgens de statuten van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde (art. 9 lid 2c) wordt één lid van de Raad van Toezicht op voordracht door de Gemeente benoemd en één lid op voordracht van de Ondernemingsraad. De functie op voordracht van de Gemeente staat vacant. Mevrouw prof. dr. M. Lückerath-Rovers is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad.

De directie en het bestuur van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde wordt sinds 1 augustus 2017 gevormd door de heer E.J. Zevenbergen.


Beloningsbeleid:

De beloning voor de directeur-bestuurder wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld, waarbij in het verleden altijd de Gemeente-CAO het uitgangspunt is geweest. Er zijn geen bonusregelingen. Hoewel de Diergaarde sinds 2013 officieel de Leisure-CAO volgt, zijn de salarissen voor de toen aanwezige medewerkers gegarandeerd volgens de op 1 april 2013 geldende schaalindeling van de Gemeente-CAO. Voor de sinds april 2013 aangenomen medewerkers is de Leisure-CAO van kracht.